FTK Sp. z o.o.

Witamy na stronie FTK sp. z o.o.

FTK Sp. z o.o.

LIDER BRANŻY TYTONIOWEJ

FTK Sp. z o.o.

NR 1 w REGIONIE

"TYTOŃ TO NASZA PASJA"

Syndyk masy upadłości FTK Sp. z.o.o. z siedzibą w Krasnymstawie  (sygn. akt IX GUp 13/18 ) oferuje do sprzedaży następujące składniki majątku masy upadłości:

a.     nieruchomość gruntowa - prawo wieczystego użytkowania działka nr 2876/1 o powierzchni 2,2846 ha zabudowana obiektami biurowo-socjalno-produkcyjno-magazynowymi o łącznej powierzchni 33 497 m² dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Krasnymstawie IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr ZA 1K/00057945/4 cena netto 13 700 000 zł (wadium – 1 300 000 zł.),

b.       nieruchomość gruntowa - prawo wieczystego użytkowania działka nr 2876/2 o powierzchni 1,0390 ha, zabudowana budynkiem składowo-magazynowym i budynkiem oczyszczalni o powierzchni 15 666 m² dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Krasnymstawie IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr ZA 1K/00057942/3, cena netto 6 410 000 zł , (wadium 614 000 zł.),

c.        nieruchomość gruntowa - prawo wieczystego użytkowania działka nr 2876/3; o  powierzchni 1,9164 ha, zabudowana budynkami składowo-magazynowymi o łącznej powierzchni 17 782 m² dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Krasnymstawie IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta ZA1K/00057944/7, cena netto 7 360 000 zł , (wadium 736 000 zł.),

d.       nieruchomość gruntowa - prawo wieczystego użytkowania działka nr 2876/4; o  powierzchni 0,6016 ha, zabudowana budynkiem biurowo-mieszkalnym o powierzchni 882 m² dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Krasnymstawie IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr ZA 1K/00004482/4 , cena netto 675 000 zł , (wadium 67 500 zł.),

e.        nieruchomość gruntowa - prawo wieczystego użytkowania działka nr 2876/5; o  powierzchni 0,1377 ha, zabudowana budynkiem biurowym z portiernią i stacji transformatorowej o powierzchni 603,30 m² dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Krasnymstawie IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta ZA1K/00057943/0; cena netto 420 000 zł , (wadium 42 000 zł.),

f.        linia fermentacyjna liści tytoniowych typu Cardwell,- cena netto 5 200 000 zł , (wadium 520 000 zł. ),

g.       linia do produkcji krajanki tytoniowej – cena netto 1 280 000 zł , (wadium 128 000 zł.)

 

 

1. Oferty zakupu poszczególnych składników objętych konkursem ofert należy kierować,
w zapieczętowanej nieprzeźroczystej kopercie z adnotacją „Oferta zakupu – upadłość sygn. akt IX GUp 13/18- NIE OTWIERAĆ” na adres: Biuro syndyka masy upadłości FTK sp. z.o.o. ul.Leśna 2 23-200 Krasnystaw w terminie do dnia 31 marca 2020 r. do godziny 14.00 ( decyduje data oferty do biura syndyka ).

 

2. Rozpoznanie ofert nastąpi w biurze syndyka dnia 02 kwietnia 2020 r. o godzinie 10.00

 

3. Warunkiem przyjęcia oferty jest uiszczenie wadium na rachunek masy upadłości w Alior Bank SA 14 2490 0005 0000 4530 9803 2589 w terminie do dnia 31 marca 2020 r. (decyduje data zaksięgowania na rachunku bankowym masy upadłości);

 

4. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę na poszczególny składnik majątku objęty sprzedażą ofertową.

 

5. Szczegółowe informacje dotyczące sprzedawanych składników majątku masy upadłości, regulamin konkursu ofert można uzyskać w biurze syndyka lub telefonicznie pod nr 603 485 791 oraz na również na stronie internetowej: syndyk-lubelskie.pl

 

Regulamin sprzedaży 

Opis linii fermentacji lisci tytoniowych typu Caldwell 

Linia fermentacyjna lisci tytoniowych typu Caldwell (zdjęcia) 

Opis linii produkcji krajanki 

Linia produkcji krajanki (zdjęcia) 

Zdjęcia działki nr 287/6/1