FTK Sp. z o.o.

Witamy na stronie FTK sp. z o.o.

FTK Sp. z o.o.

LIDER BRANŻY TYTONIOWEJ

FTK Sp. z o.o.

NR 1 w REGIONIE

"TYTOŃ TO NASZA PASJA"

Sędzia- komisarz w postępowaniu upadłościowym FTK Sp.z.o.o. z siedzibą w Krasnymstawie (sygn. akt IX GUp 13/18 ) zawiadamia iż w dniu 26 kwietnia 2019 r. o godzinie 12.00 odbędzie się przetarg ofertowy pisemny nieograniczony na sprzedaż następujących składników majątkowych:

 1. nieruchomości gruntowej - działka nr 3374/3 powierzchni 0,8075 ha, zabudowanej obiektami skupu tytoniu położonej w miejscowości Łukowa gm. Łukowa dla której Sąd Rejonowy w Biłgoraju    V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr ZA 1B/00030078/1 za cenę netto 298 600 zł / słownie: dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset złotych /
   
 2. nieruchomości gruntowej – prawa wieczystego użytkowania działek nr 1455/1; 2086/1; 2087/1; 2088/1; 2089/1; 2090/1; 2091/1; 2092/1 o łącznej powierzchni 0,7300 ha, zabudowanej obiektami skupu tytoniu położonej w miejscowości Nielisz gm. Nielisz dla której Sąd Rejonowy w Zamościu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr ZA 1Z/00062381/2 za cenę netto 302 000 zł / słownie: trzysta dwa tysiące złotych /
   
 3. nieruchomości gruntowej – prawa wieczystego użytkowania działki nr 213  powierzchni 0,69 ha, zabudowanej obiektami skupu tytoniu położonej w miejscowości Janowica gm. Cyców dla której Sąd Rejonowy we Włodawie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr LU 1W/00021598/1 za cenę netto   120 000 zł / słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych/
   
 4. nieruchomości gruntowej – prawa wieczystego użytkowania niezabudowanej działki nr 267/2 powierzchni 0,1800 ha, położonej w miejscowości Trawniki gm. Trawniki dla której Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr LU 1I/00111428/5 za cenę netto 48 500 zł / słownie: czterdzieści osiem tysięcy pięćset złotych /
   
 5. zorganizowanej części przedsiębiorstwa położonego w Krasnymstawie ul. Leśna 2 w skład , którego wchodzą :
  1. nieruchomość gruntowa - prawo wieczystego użytkowania działek nr 2876/1; 2876/2; 2876/3; 2876/4; 2876/5 o łącznej powierzchni 5,9793 ha, zabudowanej obiektami biurowo-socjalno-produkcyjno-magazynowymi dla której prowadzone są przez Sad Rejonowy w Krasnymstawie IV Wydział Ksiąg Wieczystych księgi wieczyste nr ZA 1K/00057942/3; ZA 1K/00057945/4; ZA1K/00057943/0; ZA1K/00057944/7 ,
  2. linia fermentacyjna liści tytoniowych typu Cardwell,
  3. linia produkcyjna krajanki,
  4. linia produkcji tytoniu do fajki wodnej,
  5. wyposażenie laboratorium,

za łączną cenę netto 28 098 000 zł / słownie: dwadzieścia osiem milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych /

 

 1. Oferty zakupu poszczególnych składników objętych przetargiem należy kierować,
  w zapieczętowanej nieprzeźroczystej kopercie, , z adnotacją „Oferta przetargowa – upadłość sygn. akt IX GUp 13/18- "NIE OTWIERAĆ” na adres Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ul. Wyszyńskiego 18 21-40 Świdnik terminie do dnia 19 kwietnia 2019 r. do godz.15.00  ( decyduje data wpływu na biuro podawcze sądu).
 2. Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 26 kwietnia 2019 roku w Sądzie Rejonowym Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku ul. Wyszyńskiego 18 21-040 Świdnik sala XXIV godzina 12.00.
 3. Warunkiem przyjęcia oferty jest uiszczenie wadium w wysokości 10 % ceny poszczególnych składników objętych przetargiem na rachunek masy upadłości w Alior Bank SA 14 2490 0005 0000 4530 9803 2589 w terminie do dnia 19 kwietnia 2019 r. (decyduje data zaksięgowania na rachunku bankowym masy upadłości);
 4. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę na poszczególny składnik majątku objęty przetargiem.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące sprzedawanych składników majątku masy upadłości, regulamin przetargu ofertowego można uzyskać w biurze syndyka lub telefonicznie pod nr 601 375 135 oraz na stronie internetowej: www.ftk.plsyndyk-lubelskie.pl

 

  

 

REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO DOTYCZĄCEGO SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH FTK Sp. z.o.o. z siedzibą w Krasnymstawie