FTK Sp. z o.o.

Witamy na stronie FTK sp. z o.o.

FTK Sp. z o.o.

LIDER BRANŻY TYTONIOWEJ

FTK Sp. z o.o.

NR 1 w REGIONIE

"TYTOŃ TO NASZA PASJA"

Scan

Wyciąg z monitora sądowego i gospodarczego

 

poz. 6385-6387
III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa pc woływania się na nie w postępowaniu upadłoś- ciowym. Poz. 6385. FTK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ N Krasnymstawie. KRS 0000046658. SĄD REJO- NOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWID- NIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27 września 2001 r., sygn. akt IX GU 45W17. [BMSiG-5794/2018] Postanowieniem z dnia 23 stycznia 2018 r., sygn. akt IX GU 45U17, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z sie- dzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadło- ściowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość FTK Spółki z ogranic; oną odpowiedzialnością z siedzibą w Krasnymsta- wie, ul. Leśna 2, 22-300 Krasnystaw, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nume- rem KRS 0000046658; uznał postępowanie upadłościowe FTK Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krasnvrnstawie. za główne postępowanie upadłościowe w rozumi eniu art. 382 ustawy Prawo upadłościowe; wezwał wierzycie i upadłego FTK Spółki z ograniczoną odpowie- dzialnością z siedzibą w Krasnymstawie, aby w terminie trzy- dziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wier: ytelności sędziemu komisarzowi; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące nil nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszeni, sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty u cazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa povvołvwania się na nie w postępowaniu upadłościo- wym; wvz iaczvł sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Magdalenę Studzińska, zastępcę sędziego komisarza w oso- bie Sędziuqo Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Katarzyny Arciszańskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Dariusza Wardy - numer licencji doradcy rustrukturvzacvjneqo 248. Poz. 6386. INCOMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD PO- WIEDZIA NOŚClĄ W LIKWIDACJI w Katowicach. KRS 0000275524. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA- JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 marca 1007 r., sygn. akt X GU 602/17/12, X GUp 16/18/12. [BMSiG-51i14/2018] Sąd Rejor owy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodar czv. podaje do wiadomości, że na mocy postano- wienia z dnia 29 stycznia 2018 r., sygn. akt X GU 602/17/12, ogłoszona została upadłość dłużnika INCOMET spółki z ogra- niczoną 0< powiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Katowi- cach, wpis aneqo do KRS pod numerem 0000275524. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Renatę Michalak, a na svndx ka masy upadłości Piotra Krupanka posiadającego licencję de radcy restrukturyzacyjnego o numerze 26.
Sprawa po ogłoszeniu upadłości prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 16/18/12. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia sędziemu komisarzowi swoich wierzytelności w formie pisma pro- cesowego odpowiadającego wymogom określonym wart. 239 i 240 ustawy Prawo upadłościowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 2171 z późno zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia publikacji obwieszczenia o ogłoszeniu upadło- ści w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziału Gospodarczego, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice, w dwóch jed- nobrzmiących egzemplarzach do sygn. akt X GUp 16/18/12. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Sąd informuje, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozpo- rządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29.05.2000 r. w spra- wie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, iż stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądo- wym i Gospodarczym, a wierzycielowi którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowa- nia znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Poz. 6387. Grzybowski Wiesław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Wiesław Grzybowski w Starym Mystkówcu. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 216/17, VIII GUp 16/18. [BMSiG-5603/2018] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. VIII GU 216/17 Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 16 stycznia 2018 r .. sygn. VIII GU 216/17, ogłosił upadłość dłużnika Wiesława Grzybowskiego, PESEL: 61033003332, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Wiesław Grzybowski, adres: Stary Mystkówiec nr 23, 07-206 poczta Somianka. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego postanowienia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księ- dze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądo- wym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływa- nia się na nie w postępowaniu upadłościowym.
MONITOR SI DOWY I GOSPODARCZY
-16 -
13 LUTEGO 2018 R.

 

 Wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności znajduje się na stronie : https://ms.gov.pl/pl/restrukturyzacja-i-upadlosc/wzory-stosowane-w-postepowaniu-upadlosciowym/

 

W związku ze zbliżającymi się targami branżowymi

InterSupply 2016 oraz InterTabac 2016 w Wesfalenhallen w Dortmundzie,

FTK Sp. z o.o. serdecznie zaprasza do wizyty na naszym stoisku

w dniach 16-18 września 2016,

które znajdować się będzie w hali 3B stoisko nr C24.

In connection with the upcoming industry trade fair

InterSupply 2016 and InterTabac 2016 in Wesfalenhallen Dortmund,

FTK Sp. z o.o kindly invites you to visit our stand

on 16-18th of September 2016 on hall 3B stand C24.

FTK Sp. z o.o. z siedzibą w Krasnymstawie poszukuje pracowników na następujące stanowiska:

1) Asystentka Zarządu

2) Pracownik ds. Controllingu

3) Inspektor surowcowy

4) Pracownik ds. Marketingu

 

Szczegóły dotyczące w/w stanowisk znajdują się na stronie internetowej olx.pl:

http://olx.pl/oferta/asystentka-zarzadu-CID4-IDg96YD.html

http://olx.pl/oferta/pracownik-ds-controllingu-CID4-IDg8S3J.html

http://olx.pl/oferta/inspektor-surowcowy-CID4-IDg8RCz.html

http://olx.pl/oferta/pracownik-do-spraw-marketingu-CID4-IDg8QQH.html

 

 Aplikacje proszę składać pocztą elektroniczną na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. bądź osobiście w Sekretariacie Spółki.