FTK Sp. z o.o.

Witamy na stronie FTK sp. z o.o.

FTK Sp. z o.o.

LIDER BRANŻY TYTONIOWEJ

FTK Sp. z o.o.

NR 1 w REGIONIE

"TYTOŃ TO NASZA PASJA"

Syndyk masy upadłości FTK Sp. z.o.o. z siedzibą w Krasnymstawie (sygn. akt IX GUp 13/18 ) oferuje do sprzedaży następujące składniki majątku masy upadłości:

 

a) nieruchomość gruntowa - prawo wieczystego użytkowania działka nr 2876/1 o powierzchni 2,2846 ha zabudowana obiektami biurowo-socjalno-produkcyjno-magazynowymi o łącznej powierzchni 33 497 m² dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Krasnymstawie IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta   nr ZA 1K/00057945/4 cena netto 13 700 000 zł, (wadium 1 370 000 zł.),

 

b) nieruchomość gruntowa - prawo wieczystego użytkowania działka nr 2876/2 o powierzchni 1,0390 ha, zabudowana budynkiem składowo-magazynowym i budynkiem oczyszczalni o powierzchni 15 666 m² dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Krasnymstawie IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta   nr ZA 1K/00057942/3, cena netto 6 410 000 zł , (wadium 614 000 zł.),

 

c) nieruchomość gruntowa - prawo wieczystego użytkowania działka nr 2876/3; o powierzchni 1,9164 ha, zabudowana budynkami składowo-magazynowymi o łącznej powierzchni 17 782 m² dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Krasnymstawie IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta ZA1K/00057944/7, cena netto 7 360 000 zł , (wadium 736 000 zł.),

 

d) nieruchomość gruntowa - prawo wieczystego użytkowania działka nr 2876/4; o powierzchni 0,6016 ha, zabudowana budynkiem biurowo-mieszkalnym o powierzchni 882 m² dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Krasnymstawie IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr ZA 1K/00004482/4 ,              cena netto 675 000 zł , (wadium 67 500 zł.),

 

e) nieruchomość gruntowa - prawo wieczystego użytkowania działka nr 2876/5; o powierzchni 0,1377 ha, zabudowana budynkiem biurowym z portiernią i stacji transformatorowej o powierzchni 603,30 m² dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Krasnymstawie IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta ZA1K/00057943/0; cena netto 420 000 zł ,(wadium 42 000 zł.),

 

f) nieruchomość gruntowa – prawa wieczystego użytkowania niezabudowanej działka nr 267/2 powierzchni 0,1800 ha, położonej w miejscowości Trawniki gm. Trawniki dla której Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr LU 1I/00111428/5     za cenę netto 48 500 zł (wadium 4 850 zł),

 

g) linia fermentacyjna liści tytoniowych typu Cardwell,- cena netto 5 200 000 zł , (wadium 520 000 zł.),

 

h) linia do produkcji krajanki tytoniowej – cena netto 1 280 000 zł , (wadium 128 000 zł.)

 

 

1. Oferty zakupu poszczególnych składników objętych konkursem ofert należy kierować, w zapieczętowanej nieprzeźroczystej kopercie z adnotacją                           „Oferta zakupu – upadłość sygn. akt IX GUp 13/18 - NIE OTWIERAĆ” na adres: Biuro syndyka masy upadłości FTK sp. z.o.o. ul. Leśna 2 23-200 Krasnystaw                   w terminie do dnia 10 lipca 2020 r. do godziny 14.00 ( decyduje data oferty do biura syndyka ).

 

2. Rozpoznanie ofert nastąpi w biurze syndyka dnia 14 lipca 2020 r. o godzinie 10.00

 

3. Warunkiem przyjęcia oferty jest uiszczenie wadium na rachunek masy upadłości w Alior Bank SA 14 2490 0005 0000 4530 9803 2589                                                  w terminie do dnia 10 lipca 2020 r. (decyduje data zaksięgowania na rachunku bankowym masy upadłości);

 

4. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę na poszczególny składnik majątku objęty sprzedażą ofertową.

 

5. Szczegółowe informacje dotyczące sprzedawanych składników majątku masy upadłości, regulamin konkursu ofert można uzyskać w biurze syndyka lub telefonicznie pod nr 603 485 791